Dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek S.A.

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art.399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki podjął decyzję o zwołaniu na dzień 15.06.2020 r. godz.10.00, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. składającego z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych dodatkowych informacji i objaśnień,
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
c) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawozdawczym 2019 r.,
d) dalszego funkcjonowania Spółki w związku z art. 397 KSH,
e) udzielenie członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,
h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.